10 Best Android Launcher of 2018

10 Best Android Launcher of 2018

My Best Android Launchers of 2018 – With some Android Launchers you haven’t heard of!

10 Best Android Launcher of 2018 List:

  • Aio Launcher
  • Live Launcher (Now called U Launcher)
  • ASAP Launcher
  • ADW Launcher 2
  • EverythingMe
  • Anole Launcher
  • Lucid Launcher
  • Desktop for W10
  • KISS Launcher
  • Nova Launcher

You can download all the Android Launchers in the Google Play Store.